Algemene voorwaarden voor dienstverlening

De algemene voorwaarden van trainingsbureau Concrete Coaching zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 74010204

VAN:
Concrete Coaching
Graaf Hendrik III plein 68
4819 CL Breda

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker van de Algemene Voorwaarden: Concrete Coaching/Mieke Janssens, De opdrachtgever wordt als opdrachtgever aangeduid. Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Concrete Coaching en een opdrachtgever voor zover daar niet schriftelijk of per e-mail en met goedkeuring van beide partijen van is afgeweken.
 2. Door ondertekening (of bevestiging per e-mail) van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Concrete Coaching, voor de uitvoering van activiteiten door derden.
 4. E-mails of telefonische vragen zullen binnen vijf werkdagen beantwoord worden.
 5. Bij open inschrijvingen heeft de cursist nog een bedenktijd van 14 dagen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De offertes van Concrete Coaching zijn vrijblijvend; Concrete Coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 2. Van aanvaarding van het aanbod in de offerte is pas sprake als beide partijen het over de inhoud van de offerte eens zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Uitvoering van de overeenkomst vindt pas plaats na bevestiging van de offerte of overeenkomst door de opdrachtgever.
 2. Concrete Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist dat bepaalde werkzaamheden door derden worden verricht dan zal Concrete Coaching die derde partij pas inschakelen na overleg met en goedkeuring van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Concrete Coaching worden verstrekt.
 5. Indien door Concrete Coaching of door Concrete Coaching ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Concrete Coaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Concrete Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Concrete Coaching geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Concrete Coaching kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Concrete Coaching en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd zoals vastgelegd in de offerte.
 2. De opdracht wordt uitgevoerd op de in het aanbod genoemde data tenzij de Concrete Coaching en opdrachtgever anders overeenkomen.

Artikel 7 Honorarium

 1. De kosten voor de opdrachtgever worden vastgesteld door ondertekening van de offerte.

Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Concrete Coaching, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling

Betaling dient te geschieden d.m.v. de door Concrete Coaching  toegestuurde factuur volgens het betalingstermijn dat in de overeenkomst is opgenomen. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Artikel 9 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
 2. Indien Concrete Coaching hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte redelijke in- en buitengerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Concrete Coaching. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Concrete Coaching in staat is adequaat te reageren.
 2. Concrete Coaching is gehouden binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken omtrent de ingediende klacht en eventuele gevraagde voorzieningen. Indien Concrete Coaching de klacht gegrond acht, zal Concrete Coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Concrete Coaching slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden of vanwege de overige in artikel 12 genoemde bepalingen. Voor opzegging binnen een periode van 4 maanden voor aanvang van de opdracht geldt de annuleringsregeling zoals beschreven onderaan in deze overeenkomst.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Concrete Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst de Concrete Coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Concrete Coaching op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Concrete Coaching de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien Concrete Coaching aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien de opdrachtgever klachten heeft en Concrete Coaching aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid wat betreft de uitvoering van de opdracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in de offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever klachten heeft en Concrete Coaching aansprakelijk is voor directe schade die niet met de uitvoering van de opdracht te maken heeft, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Concrete Coaching in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Concrete Coaching aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Concrete Coaching toegerekend kunnen worden.

Artikel 14 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Concrete Coaching gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Annuleringsregeling

Onder de overmacht zoals hierboven beschreven valt o.a. ook ziekte van de trainer of afmelding vanwege ernstige familieomstandigheden. De opdrachtgever zegt toe in deze geen schadeclaim of andere kosten bij Concrete Coaching in rekening te brengen. Voor opzegging door de opdrachtgever na ondertekening van de offerte en binnen een periode van 4 maanden voor aanvang van de opdracht geldt de volgende regeling:

 1. Concrete Coaching factureert 25 % van het totaalbedrag aan de opdrachtgever indien de opdrachtgever in de periode tussen 3 en 4 maanden voor aanvang van de werkzaamheden de opdracht annuleert
 2. Concrete Coaching factureert 35 % van het totaalbedrag aan de opdrachtgever indien de opdrachtgever in de periode tussen 2 en 3 maanden voor aanvang van de werkzaamheden de opdracht annuleert
 3. Concrete Coaching factureert 50 % van het totaalbedrag aan de opdrachtgever indien de opdrachtgever in de periode tussen 1 en 2 maanden voor aanvang van de werkzaamheden de opdracht annuleert
 4. Concrete Coaching factureert 75 % van het totaalbedrag aan de opdrachtgever indien deze binnen 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden de opdracht annuleert.

Eventuele betaalde lesgelden worden binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Concrete Coaching gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Concrete Coaching zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Concrete Coaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Concrete Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Concrete Coaching toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Concrete Coaching verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concrete Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Concrete Coaching behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Concrete Coaching en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing tenzij anders is overeengekomen. Concrete Coaching heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Via deze link kunt u de bovenstaande algemene voorwaarden van trainingsbureau Concrete Coaching als PDF downloaden.