Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Bewindvoering | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Train de trainer - Netwerkcoach

De nieuwe WMO 2015 en de Participatiewet gaan uit van de eigen kracht van iedere burger met ondersteuning van zijn netwerk, vrijwilligers, maatschappelijke ondersteuning en daarnaast pas de gespecialiseerde zorg. Binnen zorgorganisaties verandert hierdoor de rol van de begeleider. Deze wordt van een begeleider die zich eindverantwoordelijk voelt voor het zorgproces een begeleider die (nog meer) in dialoog gaat met cliënten en hun netwerk over hun betrokkenheid bij de uitvoering van zorgtaken. Hierbij is het van belang dat de begeleider de eigen professionele standpunten weet samen te brengen met standpunten (en ook bezwaren) van de cliënt of diens netwerkcontacten.

De netwerkcoach.
In een vierdaags trainingstraject leidt Mieke Janssens medewerkers van zorgorganisaties op tot netwerkcoach. Netwerkcoaches krijgen binnen de eigen organisatie of het afzonderlijke team een specialistische taak. Hij/zij functioneert als vraagbaak en biedt ondersteuning bij het realiseren van netwerkparticipatie waarbij de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Tot de caseload van de netwerkcoach(es) behoort:

• Informatieoverdracht binnen de organisatie over actuele ontwikkelingen in de zorg.
• Inzichtelijk maken van de meerwaarde van een breder netwerk voor de cliënt.
• Ondersteuning bieden bij het accepteren en realiseren van de veranderende rol van de begeleider.
• Medewerkers trainen in methodes m.b.t. netwerkanalyse en netwerkverbreding, ondersteuning bieden bij de concrete toepassing daarvan.
• Kennisoverdracht over familiesystemen en het belang van familiecontacten. 
• (Mede)ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid en het waarborgen van de kwaliteit ervan.
• Medewerkers trainen in en/of ondersteunen bij: 
   - onderhandelingsvaardigheden, gesprekstechnieken en conflicthantering.
   - omgaan met het spanningsveld tussen eigen regie van de cliënt en eventuele overname daarvan door de netwerkleden.
   - omgaan met weerstand & motivatiebevordering.  
   - herstellen van familierelaties/bemiddelingsvaardigheden.
• Initiëren van en ondersteuning bieden bij het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Trainingsbureau Concrete Coaching stelt geen voorwaarden aan opleidingsachtergrond of ervaringsjaren van de cursist. De keuze tot deelname wordt door de organisatie bepaald.

Cursusprogramma
Het cursusprogramma is op bovenstaande caseload gebaseerd. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor didactische- en coachingsvaardigheden. Voorafgaand aan de cursus krijgen de cursisten een voorbereidingsopdracht. Theorie, oefeningen en praktijkopdrachten worden gekoppeld aan de ontwikkelingen en behoefte binnen de eigen organisatie. Deze training is incompany door organisaties aan te vragen.

Tarief incompanytraining: in onderling overleg met de opdrachtgever.

Trainingsbureau Concrete Coaching voldoet aan de Kwaliteitscode voor Docenten en staat geregistreerd in het Register Kort Beroepsonderwijs. Om deze reden is de BTW-verplichting vervallen.

Telefonische informatie: 06-21215815

Mieke Janssens ontwikkelde in najaar 2014 op verzoek van GORS in Zeeland de Train de trainercursus tot netwerkcoach. Binnen deze organisatie was de cursus een onderdeel van het project “Samen in de wijk”. Tien medewerkers werden opgeleid om in 2014/2015 informatiebijeenkomsten te organiseren en teams te coachen in de andere rol van de begeleider en netwerkverbreding. Tjitske Gijzen, redacteur van het maandblad KLIK, woonde een informatiebijeenkomst bij. Het artikel hierover verscheen in februari 2015. Vanwege het positieve resultaat is deze cursus nu ook incompany door andere organisaties aan te vragen of individueel via het open cursusaanbod te volgen. Referenties over deze training zijn op te vragen bij de projectleider van GORS: Ruben Goethals, RGoethals@gors.nl Tel: 06-11616285

 About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2016 Concrete Coaching